English (United Kingdom)Serbian (Latin)

C    UPRAVLJANJE IZGRADNJOM

C1    IZRADA ORGANIZACIONOG PLANA IZGRADNJE OBJEKTA

C2    USTUPANJE RADOVA:

 • Prikupljanje informacija o potencijalnim izvođačima radova, proizvođačima opreme i isporučiocima materijala i priprema liste užeg izbora za odobrenje klijenta
 • Prikupljanje i obrada informacija o cenama opreme i materijala iz raznih izvora
 • Prikupljanje i obrada informacija o cenama transporta raspoloživim sredstvima od različitih izvora do mesta ugradnje
 • Izrada tenderske dokumentacije i raspisivanje licitacije po vrsti radova i prikupljanje ponuda za izvođenje radova ili isporuku opreme i materijala,
 • Analiza ponuda, tehnička i računska kontrola ponuda i priprema predloga Klijentu za izbor izvođača
 • Pregovori sa izvođačem(ima) do zaključivanja ugovora i obaveštavanje ponuđača o ustupanju radova


C3    KOORDINACIJA IZVOĐENJA RADOVA

 • Komunikacija između svih uključenih strana, uključujući razmenu svih relevantnih informacija
 • Usklađivanje izvođenja radova između izvođača pojedinih vrsta radova
 • Permanentno usklađivanje mesečnih i nedeljnih dinamičkih planova izvođenja radova sageneralnim dinamičkim planom po vrstama radova i izvođačima
 • Nedeljno utvrđivanje obaveza izvođača po vrstama radova za izvođenje, po količinama radova, nedeljna kontrola i evidentiranje izvođenja po vrstama radova i izvođačima
 • Identifikacija, analiza i rešenje različitih tehničkih, menadžerskih i kadrovskih problema koji se mogu pojaviti tokom aktivnosti izvođaa radova
 • Preventivne aktivnosti u cilju eliminisanja mogućih problema. Praćenje i kontrola isporuka uz koordinaciju sa tehničkim i finansijskim službama klijenta
 • Redovno mesečno i periodično izveštavanje klijenta o napredovanju radova i drugim aspektima građenja


C4    KONAČNI OBRAČUN I PRIMOPREDAJA OBJEKTA U SARADNJI SA FINANSIJSKIM SLUŽBAMA KLIJENTA

 • Učešće u izradi konačnog obračuna vrednosti izvedenih radova između ugovornih strana
 • Učešće u podnošenju klijentu konačnog obračuna radova na isplatu sa obrazloženjem o izvršenju ugovornih obaveza
 • Učešće u primopredaji izvedenih radova između klijenta i izvođača pojedinih vrsta radova
 • Učešće u primopredaji atestne i garantne dokumentacije između klijenta i izvođača pojedinih vrsta radova
 • Učešće u primopredaji objekta ili djelova objekta između klijenta i korisnika (kupaca) objekta


C5    TEHNIČKI PREGLED I UPOTREBNA DOZVOLA OBJEKTA

 • Organizacija i priprema dokumentacije za tehnički pregled izvedenih radova
 • Podnošenje zahtjeva nadležnom organu za tehnički pregled izvedenih radova
 • Stručna saradnja u radu komisije za tehnički pregled i prijem izvedenih radova u ime klijenta
 • Organizovanje eventualnog otklanjanja nedostataka po primjedbama komisije za tehnički pregled i prijem izvedenih radova
 • Pribavljanje upotrebne dozvole za korišćenje objekta od strane nadležnog organa i pružanje usluga u pokretanju postupka upisa svojinskih prava klijenta na izgrađenom objektu

Copyright 2011. Kopring PMC | Intechprojekt. Powered by ANTICFORMA